Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

História mesta, Mariánske námestie a Spišský hrad

EnglishDeutsch Fotogaléria Mariánske námestie a Spišský hrad 

 

1. Mesto Spišské Podhradie

Pôvod a osudy mesta Spišské Podhradie súvisia s kráľovským hradom a jeho dejinami. Najstaršie osídlenia na tomto území pochádzajú z 5. tisícročia pred Kr. Na prelome 11.-12. storočia sa hradný kopec začal osídľovať natrvalo. Spišské Podhradie vzniklo spojením troch obcí na sútoku Jablonovského potoka a potoka Teledin (neskôr premenovaného na Uhľový potok).

Spišské Podhradie bolo v 12. stor. hospodárskym zázemím Spišského hradu. A hoci najstaršou priamo zachovanou písomnou zmienkou je až listina z roku 1249, osídlenie teritória mesta treba v súvislosti so Spišským hradom a predtým slovanským hradiskom na Dreveníku klásť do prelomu 11. a 12. storočia. V polovici 13. storočia sa už vyvinulo v samostatné od hradu nezávislé mesto. Obec patrila do Spoločenstva spišských Sasov a v roku 1321 sa už spomína ako mesto a centrum širokého okolia. Prvým pomenovaním mesta je „Villa Saxonum“.

Poloha mesta medzi dvoma silnými subjektmi svetskej a duchovnej správy – Spišského hradu a Spišskej Kapituly – predurčila jeho rozvoj i stagnáciu. Mesto, hrad i kapitula sa navyše nachádzali na križovatke dôležitých diaľkových stredovekých obchodných ciest: via magna (veľká obchodná cesta) viedla zo západu od Levoče smerom na východ cez priesmyky Braniska a druhá dôležitá cesta viedla z juhu, z Gelnického baníckeho okruhu a z Košíc na sever, smerom na Poľsko. O význame polohy mesta na oboch týchto cestách svedčí aj mýtna stanica, ktorá bola od stredoveku situovaná na západnom okraji mesta, na úpätí hradného kopca.

O týchto vplyvoch svedčí aj pôdorys mesta, ktorý sa postupne ustálil koncom 15. storočia. Ústredný priestor medzi akoby vidlicou ciest tvorí pôvodne jedno stredoveké nepravidelné námestie (dnešné Palešovo námestie a časť Mariánskeho námestia), okolo ktorého pokračuje ďalšia zástavba bočných ulíc. Zachované goticko – renesančné meštianske domy ilustrujú architektonickú kultúru a úroveň ich staviteľov a majiteľov.

Stredovek prežívalo Spišské Podhradie ako veľmi významné, známe a prosperujúce mesto. V roku 1412 ho uhorský kráľ Žigmund Luxemburský zálohoval spolu s ďalšími trinástimi spišskými mestami a hradnými panstvami Stará Ľubovňa a Podolínec poľskému kráľovi Vladislavovi II. Jagelovskému. Toto spoločenstvo miest, známe ako Provincia XIII spišských miest, bolo až do roku 1772 spravované kapitánom zálohovaného územia, sídliacim na hrade v Starej Ľubovni.

Po zrušení zálohu sa Spišské Podhradie až do roku 1876 stalo členom Provincie XVI spišských miest. V roku 1922 však bolo vyhlásené za veľkú obec a pričlenené k levočskému okresu. Štatút mesta bol Spišskému Podhradiu prinavrátený v roku 1990. Súčasťou mesta je od roku 1948 aj Spišská Kapitula, bývalé cirkevné mestečko obohnané hradbami, ktoré je už od prelomu 12. a 13. storočia sídlom spišského prepošstva.

Spišské Podhradie je od  roku 1993 zapísané v  Zozname svetového kultúrneho a  prírodného dedičstva UNESCO. Mesto je mimoriadne bohaté na kultúrno – historické pamiatky, ktoré sú koncentrované na Palešovom námestí a Mariánskom námestí.

K významným pamiatkam na Mariánskom námestí patrí stará renesančná radnica z  prvej polovice 16. storočia, barokový Mariánsky stĺp z prvej polovice 18. storočia a evanjelický kostol z  konca 18.  storočia.

 

2. Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp bol postavený v barokovom slohu v roku 1726, z vďačnosti za záchranu počas morových epidémií. Reštaurovaný bol v roku 1861 a naposledy v roku 2009. Kópia kamennej plastiky Immaculaty stojí na stĺpe s trojuholníkovým podstavcom s nárožnými volútami a rastlinnými reliéfmi. Originál je umiestnený na mestskom cintoríne.

 

3. Mestská radnica

Renesančný dvojpodlažný objekt postavený v roku 1546, reštaurovaný bol v rokoch 1785 až 1786, obnovený a prefasádovaný v prvej tretine 20. storočia. Mestská radnica bola sídlom a správnym centrom mesta. Na jej fasáde sa zachoval renesančný portál v supraporte so znakom mesta. Budova je od roku 1937 v súkromnom vlastníctve. Vnútorné priestory sú zmodernizované.

 

4. Stellerov obchodný dom (Spiš)

Meštiansky dom z konca 19. storočia bol na prelome 19. a 20. storočia známy ako Stellerov obchodný dom. Ide o barokovú nárožnú trojpodlažnú budovu, na ktorú sa napájajú domy vytvárajúc vidlicovitý rad ulíc vybiehajúcich z námestia. Na prízemí sa nachádzajú pruské, hrebienkové klenby. Dominantným je balkón na prvom poschodí s kovaným zábradlím na konzolách.

Svoju slávu si tento historický objekt vyslúžil v 80. – 90. rokoch 20. storočia ako Hotel Spiš, ktorý vo svojich priestoroch ponúkal stravovanie a ubytovanie pre domácich a zahraničných návštevníkov, ale aj miestnych obyvateľov. V roku 1993 bola táto budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

 

5. Spišský hrad

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad je symbolom spišského regiónu. Jeden z najväčších hradných komplexov v strednej Európe vznikol na brale, ktoré bolo osídlené už v mladšej a neskorej dobe kamennej. Najstarší zachovaný nepriamy písomný doklad o  kráľovskom hrade je z roku 1209 v listine uhorského kráľa Ondreja II., dokladujúcej aj existenciu Spišskej župy. Najstarším zachovaným dokumentom, ktorý priamo spomína Spišský hrad, je listina kráľa Bela IV. z roku 1249. Najstaršiu vývojovú etapu hradu tvorila centrálna obytná veža, rozmerná vodná cisterna a obvodové opevnenie na vrchole hradnej akropoly. Honosný románsky palác bol postavený na najvyššej časti brala v 20. rokoch 13. storočia. Svoju dodnes výnimočnú rozlohu nadobudol hrad už v 50. rokoch 13. storočia, po odchode Tatárov z Uhorska, kedy bolo postavené jeho dolné nádvorie ako refúgium. Sem sa mali obyvatelia okolia stiahnuť v prípade vojnového ohrozenia. Súčasťou stredovekého hradu je taktiež valcovitá veža – donjon, románska brána a gotická kaplnka. Na stavebnom vývoji hradu sa podpísali postupne všetci jeho vlastníci, predovšetkým uhorskí králi z rodu Arpádovcov v 13. a Anjouovci v 14. storočí. Neskôr, od roku 1465, bol hrad v rukách dedičných spišských županov. V 15. storočí to boli Zápoľskovci, v 16. Turzovci a od 17. storočia Čákyovci. Hrad je ruinou od roku 1780, kedy ho zničil náhodný požiar.

Hlavná časť zachovaných sprístupnených budov sa nachádza na hornom hrade, kde zaujme predovšetkým renesančná arkádová chodba pochádzajúca z prelomu 16. a 17. storočia. Mala funkciu spojovacieho článku medzi jednotlivými palácmi, dnes slúži ako hlavná časť muzeálnej expozície s výstavou zbroje, zbraní a archeologických nálezov. Ďalšie expozičné priestory ponúkajú ukážky dobových interiérov – hradnej kaplnky, stredovekej kuchyne, spálne, zbrojnice, mučiarne a podobne.

Spišský hrad patrí k najatraktívnejším lokalitám cestovného ruchu. Okrem múzejných a prezentačných účelov sa priestory hradu využívajú aj na rôzne podujatia. O jeho veľkom kultúrnom a historickom význame svedčí zápis Spišského hradu a okolia do zoznamu UNESCO v roku 1993. Súčasťou zápisu je dnes Spišský hrad, historické jadro mesta Levoče, Spišská Kapitula, Kostol Svätého Ducha v Žehre a pamiatky okolia.


Fotogaléria Mariánske námestie a Spišský hrad

 

  English

1. The town of Spišské Podhradie

The origin and fate of the town of Spišské Podhradie are related to the royal castle and its  history. The oldest settlements in this area date back to the 5th millennium BC. At the turn of  the of 11th and 12th century, the castle hill began to be permanently inhabited. Spišské  Podhradie was formed by the merge of three villages, at the confluence of the streams  known as Jablonovsky stream and the Teledin stream (later renamed Uhlovy stream). 

During the 12th century, Spišské Podhradie was a source of economic support for the Spiš  Castle. Although the oldest directly preserved written mention is a document from 1249, the  settlement of the city’s territory should be traced back to the turn of the 11th and 12th century in relation with the Spiš Castle and the earlier Slavic hillfort on Dreveník. By the mid 13th century, it had already developed into, and independent town separate from the castle.  The village belonged to the Community of Spiš Saxons, and by 1321, it was already known as  the town and centre of the local area. The first name given to the town was Villa Saxonum. 

The location of the town between two strong entities of secular and spiritual administration Spiš Castle and Spiš Kapitula- predetermined its development and stagnation. Furthermore,  the town, the castle and Spiš Kapitula were situated at the intersection of important  medieval long distance trade routes: the Via Magna (Great Trade Route) led from the west,  starting from Levoča towards the east through the Branisko Pass, and the second important  route led from the south, from the Gelnica mining region and Košice, towards the north,  heading to Poland. The significance of the town’s location on both of these routes is  evidenced by the toll station, which has been located on the western outskirts of the town,  at the foot of the castle hill, since medieval times. 

These influences are also evident in the city’s layout, which gradually took shape at the end  of 15th century. The central area, formed by a fork-like intersection of roads, originally  consisted of a medieval irregular square (today known as Palešovo Square and part of  Marian Square), around which additional buildings were constructed along the side streets.  Preserved Gothic-Renaissance bourgeois houses illustrate the architectural culture and the  level of skill of their builders and owners. 

During the Middle Ages, Spišské Podhradie was a very significant, well known, and  prosperous city. In 1412, king Sigismund of Luxemburg pledged it, along with thirteen other  Spiš towns and castle estates, including Stará Ľubovna and Podolinec, to the Polish king  Vladislav ll. Jagelovsky. This community of cities, known as the province Xlll of Spiš towns,  was administered by a captain of the pledged territory, who resided in the castle of Stará Ľubovna, until 1772. 

After the abolition of the feudal system, Spišské Podhradie became a member of the  province XVl of Spis towns until 1876. In 1922, however, it was declared a large municipality  and merged with the Levoca district. The city status was restored to Spišské Podhradie in  1990. Since 1948, Spiš Kapitula a former ecclesiastical town surrounded by walls, has also

been part of the town of Spišské Podhradie and since the turn of the 12th and 13th century it  has been the seat of the Spiš prepositure. 

Spišské Podhradie has been listed in the UNESCO World Heritage List since 1993. The town is  exceptionally rich in cultural and historical monuments, which are concentrated in Palešovo  Square and Marian Square. 

Among the significant monuments at Marian Square are also the old Renaissance Town Hall  from the first half of the 16th century, the Baroque Marian Pillar from the first half of the 18th century, and the Evangelical Church from the late 18th century. 

 

2. Marian Pillar

The Marian Pillar was built in the Baroque style in 1726, as a gratitude for the rescue during  the plague epidemics. It was restored in 1861 and lastly in 2009. A copy of the stone  sculpture of the Immaculate stands on the pillar with a triangular pedestal adorned with  corner volutes and plant reliefs. The original is located in the city cemetery.

 

3. The town hall

Renaissance two- story building constructed in 1546, was restored between 1785 and 1786,  and renovated and refaced in the first third of the 20th century. The town hall has served as  the seat and administrative centre of the city. Its façade features preserved the renaissance 

portal above the entrance with the city’s coat of arms. The building has been privately  owned since 1937. The interior spaces have been modernized. 

 

4. Steller’s department store

A town house from the end of the 19th century was known as Steller’s department store at  the turn of the 19th and 20th centuries. It is a baroque corner three story building, connected  to other houses, forming a fork shaped row of streets leading from the square. On the  ground floor, there are Prussian vaults with ribbed arches. The dominant feature is a balcony  on the first floor with wrought-iron railings on consoles. 

The historical building gained its fame in the 1980s and 1990s as Hotel Spiš, offering dining  and accommodation to both domestic and foreign visitors, as well as local residents. In 1993,  this building was declared a national cultural monument. 

 

5. Spiš Castle

The National Cultural Monument of Spiš Castle is a symbol of the Spiš region. It is one of the  largest castle complexes in Central Europe and was built on a hill which was already  inhabited in the Late Stone Age. The oldest preserved indirect written evidence of the castle  dates back to 1209 in a charter of Hungarian’s Empire King Andrew ll, which also confirms  the existence of the Spiš County. The oldest surviving document that directly mentions Spiš  Castle is a charter from King Bela IV in 1249. The earliest development phase of the castle  consisted of a central residential tower, a large water cistern, and surrounding fortifications  of the top of the castle acropolis. A magnificent Romanesque palace was built on the highest  part of the hill in the 20th decade of the 13th century. The castle acquired its exceptional size  already in the 50th decade of the 13th century, after the departure of the Tatars from the

Hungarian Empire, when its lower courtyard was built as refuge. The inhabitants of the  surrounding were supposed to retreat here in case of war. The medieval castle also includes  a cylindrical tower- a donjon, a Romanesque gate, and a Gothic chapel. The construction  development of the castle was influenced by its successive owners, especially the Hungarian  Empire kings from the Arpad dynasty in the 13th century and the Angevins in the 14th century. Later from 1465, the castle was in the hands of the hereditary counts of Spiš. In the  15th century, it belonged to the Zapolya family, in the 16th century to the Thurzo family, and  from the 17th century to the Csaky family. The castle has been in ruins since 1780 when it  was destroyed by a random fire. 

The main part of the preserved accessible buildings is located in the upper castle, where the  Renaissance arcade corridor from the late 16th and 17th centuries stands out. It served as a  connecting link between various palaces and now serves as the main part of the museum  exhibition, showcasing armour, weapons, and archaeological findings. Additional exhibition  spaces offer examples of period interiors, such as the castle chapel, medieval kitchen,  bedroom, armoury, torture chamber, and others.

Spiš castle is one of the most attractive tourist destinations. In addition to its museum and  presentation purposes, the castle’s premises are also used for various events. The inclusion  of Spiš Castle and its surroundings in the UNESCO World Heritage List in 1993 testifies to its  significant cultural and historical importance. The inscription includes Spiš Castle itself, the  historic core of the town of Levoča, Spišská Kapitula, the Church of the Holy Spirit in Zehra,  and the surrounding monuments.


Fotogaléria Mariánske námestie a Spišský hrad

  Deutsch

1. Stadt Spišské Podhradie

Der Ursprung und das Schicksal der Stadt Spišské Podhradie hängen mit der königlichen Burg und ihrer Geschichte zusammen. Die ältesten Siedlungen in dieser Gegend stammen aus dem 5. Jahrtausend vor Chr. Zum Jahreswechsel 11. - 12. Jahrhundert begann die dauerhafte Besiedlung des Burgeberges. Spišské Podhradie entstand durch den Zusammenschluss dreier Gemeinden am Zusammenfluss des Baches Jablonov Bach und des Baches Teledin (später umbenannt in Uhľový Bach).

Spišské Podhradie entstand im 12. Jahrhundert den wirtschaftlichen Hintergrund der Zipser Burg. Und obwohl die älteste direkt erhaltene schriftliche Erwähnung eine Urkunde aus dem Jahr 1249 ist, soll die Besiedlung des Stadtgebiets im Zusammenhang mit der Zipser Burg und der ehemaligen slawischen Siedlung auf Dreveník auf die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert datiert werden. Bereits in der Mitte des 13. Jahrhunderts entwickelte sich daraus eine von der Burg unabhängige Stadt. Das Dorf gehörte zur Gemeinde der Zipser Sachsen und wird bereits 1321 als Stadt und Zentrum eines weiten Gebietes erwähnt. Die erste Bezeichnung der Stadt ist "Villa Saxonum".

Die Lage der Stadt zwischen zwei mächtigen Subjekten weltlicher und geistlicher Verwaltung - der Zipser Burg und dem Zipser Kapitel - bestimmte ihre Entwicklung und Stagnation. Darüber hinaus lagen Stadt, Burg und Kapitel an der Kreuzung wichtiger mittelalterlicher Fernhandelswege: Die Via Magna (große Handelsstraße) führte vom Westen von Levoča nach Osten über die Pässe von Branisko und eine wichtige Straße führte von Süden, vom Gelnický Bergwerkskreis und von Košice nach Norden, in Richtung Polen. Von der Bedeutung der Lage der Stadt an diesen beiden Straßen zeugt auch die seit dem Mittelalter am Westrand der Stadt, am Fuße des Burgbergs gelegene Mautstation.

Diese Einflüsse spiegeln sich auch im Grundriss der Stadt wider, der sich Ende des 15. Jahrhunderts allmählich stabilisierte. Der zentrale Raum zwischen sozusagen der Straßengabelung bestand ursprünglich aus einem mittelalterlichen unregelmäßigen Platz (heute Palešovoplatz und Teil von Marienplatz), um den sich die weitere Entwicklung von Nebenstraßen fortsetzte. Die erhaltenen Bürgerhäuser im Gotik-Renaissance-Stil veranschaulichen die architektonische Kultur und das Niveau ihrer Erbauer und Besitzer.

Spišské Podhradie überlebte das Mittelalter als eine sehr wichtige, bekannte und wohlhabende Stadt. Im Jahr 1412 überließ es der ungarische König Sigismund von Luxemburg dem polnischen König Vladislav II. von Jagelovski, zusammen mit dreizehn anderen Zipser Städten und den Burggütern Stará Ľubovňa und Podolínec. Jagelovskému. Bis 1772 wurde diese Städtegemeinschaft, bekannt als Provinz XIII der Zipser Städte, vom Hauptmann des Reseervats verwaltet, der auf der Burg in Stará Ľubovňa residierte.

Nach der Aufhebung der Kaution wurde Spišské Podhradie bis 1876 Mitglied der Provinz XVI der Zipser Städte. Im Jahr 1922 wurde es jedoch zur Großgemeinde erklärt und in den Bezirk Levoča eingegliedert. Der Stadtstatus wurde Spišské Podhradie im Jahr 1990 wiederhergestellt. Seit 1948 ist Zipser Kapitel, eine ehemalige von Mauern umgeben Kirchenstadt, seit der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert Teil der Stadt und Sitz der Zipser Propstei.

Spišské Podhradie steht seit 1993 auf der Liste des UNESCO- Weltkultur- und Naturerbes. Die Stadt ist äußerst reich an kulturellen und historischen Denkmälern, die sich auf dem Palešplatz und dem Marienplatz konzentrieren.

Zu den wichtigen Sehenswürdigkeiten am Marienplatz zählt man das alte Renaissance-Rathaus aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die barocke Mariensäule aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die evangelische Kirche aus dem Ende des 18. Jahrhunderts.

 

2. Mariensäule

Mariensäule wurde 1726 im Barockstil erbaut, aus Dankbarkeit für die Rettung während der Pestepidemie. Es wurde 1861 und zuletzt 2009 restauriert. Eine Kopie der Steinskulptur von Immaculata steht auf einer Säule mit dreieckiger Spitze mit Eckvoluten und Pflanzenreliefs. Das Original befindet sich auf dem Stadtfriedhof.

 

3. Rathaus

Zweistöckiges Renaissancegebäude aus dem Jahr 1546, wurde zwischen 1785 und 1786 restauriert, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde erneuert und neugestaltet. Das Rathaus war Sitz und Verwaltungszentrum der Stadt. An seiner Fassade ist das Renaissanceportal mit Supraport mit dem Stadtwappen erhalten. Seit 1937 befindet sich das Gebäude im Privatbesitz. Die Innenräume werden modernisiert.

 

4. Stellers Kaufhaus (Spiš)

Das Bürgerhaus vom Ende des 19. Jahrhunderts war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert als Stellers Kaufhaus bekannt. Es handelt sich um ein barockes dreistöckiges Eckgebäude, das mit den Häusern verbunden ist und so eine gabelförmige Reihe von Straßen bildet, die vom Platz ausgehen. Im Erdgeschoss befinden sich preußische Kammgewölbe. Dominantes Merkmal ist der Balkon im ersten Stock mit einem schmiedeeisernen Geländer auf Konsolen.

Dieses historische Gebäude erlangte in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts als Hotel Spiš Berühmtheit, das in- und ausländischen Besuchern sowie Einheimischen Verpflegung und Unterkunft angeboten hatte. Im Jahr 1993 wurde dieses Gebäude zum Nationalkulturdenkmal erklärt.

 

5. Zipser Burg

Das nationale Kulturdenkmal Zipser Burg ist ein Symbol der Zipser Region. Auf einer bereits in der jüngeren und späten Steinzeit besiedelten Steilküste entstand eine der größten Burganlagen Mitteleuropas. Die älteste erhaltene indirekte schriftliche Urkunde über die Königsburg stammt aus dem Jahr 1209 in der Urkunde des ungarischen Königs Ondrej II., die die Existenz der Zipser Gespanschaft dokumentiert. Das älteste erhaltene Dokument, in dem die Zipser Burg direkt erwähnt wird, ist die Urkunde von König Bela IV. aus dem Jahr 1249. Die älteste Ausbaustufe der Burg bestand aus einem zentralen Wohnturm, einer großen Wasserzisterne und einer Randbefestigung an der Spitze der Burgakropolis. Der prächtige romanische Palast wurde in den 20en Jahren des 13. Jahrhunderts auf dem höchsten Teil der Stadtmauer errichtet. Die noch immer außergewöhnliche Fläche der Burg erhielt in den 50en Jahren des 13. Jahrhunderts, nach dem Abzug der Tataren aus Ungarn, als ihr unterer Hof als Zufluchtsort gebaut wurde. Im Falle einer Kriegsgefahr sollten sich die Bewohner der Gegend hierher zurückziehen. Zur mittelalterlichen Burg gehören außerdem ein zylindrischer Turm - donjon, ein romanisches Tor und eine gotische Kapelle. Der Bau des Schlosses wurde nach und nach von allen seinen Besitzern unterzeichnet, insbesondere von den ungarischen Königen aus der Familie Arpád im 13. Jahrhundert und der Familie Anjou im 14. Jahrhundert. Später, ab 1465, befand sich die Burg im Besitz der Zipser Erbgespane. Im 15. Jahrhundert hießen sie Zápoľskovci, im 16. Jahrhundert Turzovci und ab 17. Jahrhundert Čákyovci. Die Burg ist seit 1780 eine Ruine, als sie durch einen Brand zerstört wurde.

Der Großteil der erhaltenen zugänglichen Gebäude befindet sich im Oberschloss, wo besonders der Renaissance-Arkadengang aus der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert interessant ist. Es hatte die Funktion eines Verbindungsglieds zwischen den einzelnen Palästen und dient heute als Hauptteil der Museumsausstellung mit einer Ausstellung von Rüstungen, Waffen und archäologischen Funden. Andere Ausstellungsräume bieten Beispiele zeitgenössischer Innenräume - eine Burgkapelle, eine mittelalterliche Küche, ein Schlafzimmer, eine Waffenkammer, eine Folterkammer und dergleichen.

Die Zipser Burg ist einer der attraktivsten Touristenorte. Neben Museums- und Präsentationszwecken werden die Räumlichkeiten des Schlosses auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt. Von ihrer großen kulturhistorischen Bedeutung zeugt die Aufnahme der Zipser Burg und ihrer Umgebung in die UNESCO-Liste im Jahr 1993. Heute umfasst die Inschrift die Zipser Burg, das historische Zentrum von Levoča, Zipser Kapitel, die Heilig-Geist-Kirche in Žehra und die umliegenden Denkmäler.

Fotogaléria Mariánske námestie a Spišský hrad

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum