Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

Kláštor Milosrdných bratov a meštianske domy (ulica Starý jarok)

 

EnglishDeutsch Fotogaléria Kláštor Milosrdných bratov a okolie

 

1. Kláštor Milosrdných bratov

Kláštor

Kláštorná budova, z ktorej jednu časť tvorila aj nemocnica, je barokového štýlu s neskoršími úpravami. Objekt bol zrejme prestavaný z pôvodného stredovekého mestského špitála z roku 1327, spravovaného augustiniánmi. Stavba sa skladá z kostola s kláštorom a pripojeného susediaceho meštianskeho domu, ktoré boli navzájom spojené a prefasádované. Kláštorná budova bola prestavaná v roku 1643, o čom svedčí pôvodný portál na nádvorí. V roku 1671 dostala kláštor a špitál do správy rehoľa milosrdných bratov. Susedný meštiansky dom im daroval v roku 1731 kapitán spišských zálohovaných miest Teodor Lubomirski. Jeho prestavba na nemocnicu, zasvätenú zakladateľovi rádu, sv. Jánovi z Boha, bola dokončená na začiatku roku 1736. Kvôli pribúdajúcemu množstvu chorých bratia rozšírili kláštor aj v 19. storočí.

Kláštor sa skladá zo štyroch krídel. Chodby a miestnosti starého jadra kláštora sú zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami. Pred rokom 1950 sa na prízemí nachádzala lekáreň, laboratórium, hospodárske a spoločenské miestnosti, na poschodí nemocnica a miestnosti rehoľníkov (klauzúra). Celá budova kláštora slúži od roku 1950 ako ústav sociálnej starostlivosti pre duševne chorých ľudí, v súčasnosti pod názvom Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha.

 

Kostol

Po ukončení stavby nemocnice bol na mieste, kde predtým stála kaplnka, pristavaný kostol. Ten bol v roku 1937 posvätený titulárnym biskupom z Nemesinu Františkom Klobusiczkym. Kostol je situovaný na západnej strane námestia. Ide o jednoloďovú stavbu obdĺžnikového tvaru, ktorá je z južnej strany pripojená ku kláštoru. Kostol je 7 m široký a 25 m dlhý. Loď kostola je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou. Táto klenba sa zbieha do štylizovaných rastlinných volútových hlavíc pilastrov. Fasády sú členené lizénovým rámom a majú čiastočne zachované pôvodné riešenie renesančných okien s barokovou mrežou. Nad vchodom do kostola sú tri obrazy maľované na omietku, na ktorých je znázornený sv. Augustín, sv. Ján z Boha a sv. Karol Boromejský. Na priečelí kostola je latinský nápis (chronostichon), z ktorého je zrejmé, že kostol ako aj nemocnica sú zasvätené sv. Jánovi z Boha.

Vnútorné zariadenie kostola je barokové a pochádza prevažne z 18. a 19. storočia. V kostole sa nachádzajú tri oltáre. Na hlavnom barokovom oltári z roku 1727 sa nachádza oltárny obraz, ktorý znázorňuje oslávenie sv. Jána z Boha v nebi (apoteóza). Bočný oltár na ľavej strane lode je zasvätený Panne Márii kráľovnej anjelov a bočný oltár na pravej strane je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Kazateľnicu z druhej polovice 18. storočia zdobia sochy štyroch evanjelistov a na jej vrchole je socha Archanjela Michala. Pod kostolom je veľká krypta s tehlovou klenbou, v ktorej sú pochovaní rehoľníci, ale aj gróf Alexander Csáky a grófka Klára Melitová. Za národnú kultúrnu pamiatku bol kostol vyhlásený v roku 1963.

 

2. MEŠTIANSKE DOMY – ULICA STARÝ JAROK

Dom meštiansky – Starý jarok 42 

Renesančný objekt pochádzajúci zo 17. storočia je od roku 1993 národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o dvojpodlažnú budovu v tvare písmena „L“ s pavlačou, ktorá je vo vlastníctve mesta a využíva sa na bytové účely formou nájomných bytov.

 

Dom meštiansky – Starý jarok 44 – Mestské kultúrne stredisko

Pôvodne gotický meštiansky dom s renesančnou prestavbou v prvej polovici 17. storočia datuje svoj pôvod do druhej polovice 15. storočia. V rozkvete poľnohospodárskych družstiev tu mali svoje zázemie kancelárie družstva a prevádzky. Neskôr, v 60. rokoch 20. storočia sa priestory tohto meštianskeho domu prispôsobili bytovým potrebám miestnych obyvateľov.

Budova, ktorá je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, je v súčasnosti sídlom Mestského kultúrneho strediska. V kultúrnej inštitúcii sa na prízemí nachádza mestská knižnica a prednášková miestnosť. Prvé poschodie je venované expozíciám zameriavajúcim sa na históriu, zvyky, tradície a unikátnosť mesta a regiónu Spiš. Výstavné priestory galérie na druhom poschodí sú využívané na prezentáciu umeleckých diel a výrobkov.

 

Dom meštiansky – Starý jarok 45

Klasicistický meštiansky dom datujúci svoj vznik na prelome 16. a 17. storočia je situovaný v radovej zástavbe ako nárožný. Priestory mestskej dvojpodlažnej podpivničenej budovy, ktorá je od roku 1995 národnou kultúrnou pamiatkou, slúžia ako bytové priestory.

 

Dom meštiansky – Starý jarok 47

Neskorogotický meštiansky dom z 90. rokov 15. storočia s barokovou klasicistickou úpravou začiatkom 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt vo vlastníctve mesta je využívaný ako bytový fond.


Fotogaléria Kláštor Milosrdných bratov a okolie

  English

1. Monastery of the merciful brothers

Monastery

The monastery building, which also included a hospital, is in the Baroque style with later  modifications. The structure was likely converted form the original medieval city hospital  dating back to 1327, which was managed by the Augustinians. The building consists of a 

church with a monastery and an attached neighbouring burgher house, which were connected and refurbished. The monastery building was renovated in 1643, as evidenced by  the original portal in the courtyard. In 1671, the monastery and hospital were entrusted to  the Order of the Brothers of Mercy. The adjacent burgher house was donated to them in  1731 by Captain Teodor Lubomirski of the Spiš Reserve Cities. Its conversion into a hospital  dedicated to the order’s founder, St. John of God, was completed at the beginning of 1736.  Due to the increasing number of patients, the brothers expanded the monastery in the 19th century. 

The monastery consists of four wings. The corridors and rooms of the old core of the  monastery are vaulted with cross-ribbed vaults. Before 1950, the ground floor housed a  pharmacy, laboratory, utility, and social rooms, while the upper floor had a hospital and  rooms for the religious order (cloister). Since 1950, the entire monastery building has been  serving as a social care institution for mentally ill people, currently under the name “Home  of Social Services of St. John of God”. 

 

 Church

After the completion of the hospital construction, a church was added on the site where a  chapel previously stood. It was consecrated in 1937 by the titular bishop of Nemešin,  Frantisek Klobusiczka. The church is situated on the western side of the square. It is a single  nave building of rectangular shape, connected to the monastery of the southern side. The  church is 7 metres wide and 25 metres long. The nave of the church is vaulted with a cross rib vault. This vault converges into stylized vegetal volute capitals of the pilasters. The  facades are divided by pilasters and partly retain the original design of Renaissance windows  with baroque grilles. Above the entrance to the church, there are three painted murals on  the plaster depicting St. Augustine, St. John of God, and St. Charles Borromeo. On the  church’s façade, there is a Latin inscription indicating that both the church and the hospital  are dedicated to St. John of God. 

The interior furnishings of the church are Baroque and predominantly date back to the 18th and 19th centuries. There are three altars in the church. The main Baroque altar, dating back  to 1727, features an altarpiece depicting the glorification of St. John of God in heaven. The  side altar on the left side of the nave is dedicated to the Virgin Mary, Queen of Angles, and  the side altar on the right side is dedicated to St. John of Nepomuk. The pulpit from the  second half of 18th century is adorned with statues of the four evangelists, and at its top is a statue of Archangel Michael. Beneath the church, there is a large crypt with brick vaulting,

where religious monks are buried, as well as Count Alexander Csaky and Countess Klara  Melitova. The church was declared a national cultural monument in 1963. 

 

2. Burgher houses- Stary Jarok Street

Burgher House- Stary Jarok 42 

The Renaissance building dating back to the 17th century has been a national cultural  monument since 1993. It is a two-story structure in the shape of the letter “L” with a  balcony, which is owned by the city and is used for residential purposes as rental  apartments.

 

Burgher House- Stary Jarok 44- Community Cultural Centre

Originally a Gothic bourgeois house with a Renaissance reconstruction in the first half of the  17th century, dates back to the second half of the 15th century. During the peak of  agricultural cooperatives, the offices and the operations of the cooperative were based here.  Later, in the 1960s, the premises of this bourgeois house were adapted to the residential  needs of local residents. 

The building, which has been a national cultural monument since 1963, currently serves as  the town’s community centre. The ground floor of the cultural institution houses the city  library and a lecture room. The first floor is dedicated to exhibitions focusing on the history,  customs, traditions, and a uniqueness of the town and the Spis region. The exhibition spaces  of the gallery on the second floor are used for the presentation of artwork and products. 

 

Burgher House- Stary Jarok 45 

The Classicist bourgeois house, dating back to the turn of the 16th and 17th centuries, is  situated in a row of buildings as a corner one. The spaces of this tow story urban building,  which has been a national cultural monument since 1995, include a basement and serve for  residential use. 

 

Burgher House- Stary Jarok 47 

The Late Gothic Burgher house from the 90s of the 15th centuries with Baroque Classicist  modifications from the beginning of the 18th century is a national cultural monument. The  building, owned by the city, is used as residential housing.


Fotogaléria Kláštor Milosrdných bratov a okolie

  Deutsch

1. Kláštor der Barmherzigen Brüder

Kloster

Das Klostergebäude, von dem ein Teil auch ein Klrankenhaus war, ist im Barockstil mit späteren Umbauten gehalten. Das Gebäude wurde offenbar aus dem ursprünglichen mittelalterlichen Stadtkrankenhaus aus dem Jahr 1327, das von den Augustinern verwaltet wurde, wieder aufgebaut. Das Gebäude besteht aus einer Kirche mit Kloster und einem angebauten benachbarten Bürgerhaus, die miteinander verbunden und neu fassadiert wurden. Das Klostergebäude wurde 1643 umgebaut, wovon das ursprüngliche Portal im Hof zeugt. Im Jahr 1671 wurden Kloster und Krankenhaus der Verwaltung des Ordens der Barmherzigen Brüder unterstellt. Das benachbarte Bürgerhaus wurde ihnen 1731 von Teodor Lubomirski, dem Hauptmann der Zipser Reservestädte, geschenkt. Die Umwandlung in ein Krankenhaus, gewidmet dem Ordnensgründer St. Johannes von Gott, wurde Anfang 1736 fertiggestellt. Wegen der wachsenden Zahl erkrankter Brüder erweiterten sie das Kloster noch im 19. Jahrhundert.

Kloster besteht aus vier Flügeln. Flure und Räume des alten Kerns des Klosters sind mit Kreuzgewölben überwölbt. Vor dem Jahr 1950 befanden sich im Erdgeschoss eine Apotheke, ein Labor, Wirtschafts- und Sozialräume, sowie im ersten Stock ein Krankenhaus und Räume für Ordensleute (Kreuzgang). Seit 1950 dient das gesamte Gebäude des Klosters als Sozialeinrichtung für psychisch kranke Menschen, heute unter dem Namen Heim des Sozialdienstes St.  Johannes von Gott.

 

Kirche

Nach Abschluss des Krankenhausbaus wurde an der Stelle, an der früher die Kapelle stand, eine Kirche errichtet. Die Kirche wurde 1937 vom Titularbischof von Nemesin, František Klobusiczky, geweiht. Die Kirche liegt auf der Westseite des Platzes. Es handelt sich um einen einschiffigen rechteckigen Bau, der auf der Südseite mit dem Kloster verbunden ist. Die Kirch ist 7 m breit und 25 m lang. Das Kirchenschiff ist mit einem Kreuzkammgewölbe überwölbt. Dieses Gewölbe verjüngt sich in die stilisierten vegetabilen Volutenkapitelle der Pilaster. Die Fassaden sind durch einen Lisenerahmen gegliedert und haben teilweise die ursprüngliche Lösung der Renaissancefenster mit Barockgittern erhalten. Über dem Eingang zur Kirche befinden sich drei auf Gips gemalte Gemälde, die den Hl. Augustin, Hl. Johannes von Gott und Hl. Karl Borromäus darstellt. An der Fassade der Kirche befindet sich eine lateinische Inschrift (chronostichon), die deutlich macht, dass sowohl die Kirche als auch das Krankenhaus dem Heiligen Johannes von Gott geweiht sind.

Der Innerraum der Kirche ist barock und stammt überwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert. In der Kirche gibt es drei Altäre. Auf dem barocken Hauptalter aus dem Jahr 1727 befindet sich ein Altarbild mit der Darstellung der Verherrlichung des Hl. Johannes von Gott im Himmel (Apotheose). Der Seitenalter auf der linken Seite des Kirchenschiffs ist der Jungfrau Maria, Königin der Engel, geweiht und der Seitenalter auf der rechten Seite ist dem Hl. Johannes Nepomuck geweiht. Die Kanzel aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist mit Statuen der vier Evangelisten geschmückt und auf ihrer Spitze steht eine Statue des Erzengels Michael. Unter der Kirche befindet sich eine große Krypta mit einem Backsteingewölbe, in der Ordensleute sowie Graf Alexander Csáky und Gräfin Klára Melitová begraben sind. Die Kirche wurde 1963 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt.

 

2. BÜRGERHÄUSER - STRAßE STARÝ JAROK

Bürgerhaus - Starý jarok 42

Der Renaissancebau aus dem 17. Jahrhundert ist seit 1993 ein nationales Kulturdenkmal. Es handelt sich um ein zweistöckiges Gebäude in Form des Buchstabens "L" mit Vorbau, das sich im Besitz der Stadt befindet und zu Wohznzwecken in Form von Mietwohnungen genutzt wird.

 

Bürgerhaus - Starý jarok 44 - Kulturzentrum

Ursprünglich ein gotisches Bürgerhaus mit einem Renaissance-Umbau in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts; seine Entstehung geht auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts zurück. In der Blütezeit der landwirtschaftlichen Genossenschaften befanden sich hier die Büros und Betriebe der Genossenschaft. Später, in den 1960er Jahren, wurden die Räumlichkeiten dieses Stadthauses an die Wohnbedürfnisse der Anwohner angepasst.

Das Gebäude, das seit 1963 ein nationales Kulturdenkmal ist, ist derzeit Sitz des Städtischen Kulturzentrums. Die Kultureinrichtung verfügt im Erdgeschoss über eine Stadtbibliothek und einen Hörsaal. Die erste Etage ist Ausstellungen gewidmet, die sich mit der Geschichte, den Bräuchen, Traditionen und der Einzigartigkeit der Stadt und Region Zips befassen. Die Ausstellungsräume der Galerie im zweiten Obergeschoss dienen der Präsentation von Kunstwerken und Produkten.

 

Bürgerhaus - Starý jarok 45

Das klassizistische Bürgerhaus aus der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert befindet sich in einem Reihenhaus als Eckhaus. Als Wohnräume dienen die Räumlichkeiten des zweigeschossigen Kellergebäudes der Stadt, das seit 1995 ein nationales Kulturdenkmal ist.

 

Bürgerhaus - Starý jarok 47

Das spätgotische Bürgerhaus aus den 1590er Jahren mit einem barockklassizistischen Umbau zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist ein nationales Kulturdenkmal. Das im Eigentum der Stadt stehende Gebäude wird als Wohnungsbestand genutzt.

Fotogaléria Kláštor Milosrdných bratov a okolie

 

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum