Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

Kostol Narodenia Panny Márie, základná škola a meštianske domy (Palešovo námestie)

 

EnglishDeutschKostol a Palešovo námestie


 

1. Kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Spišskom Podhradí bol postavený pred rokom 1258 a prešiel mnohými prestavbami a úpravami, až dostal dnešnú klasicistickú podobu. K pôvodnému gotickému jednoloďovému kostolu bola neskôr pristavaná bočná kaplnka a kostol bol opevnený kamenným múrom s hranolovou vstupnou bránou. Veža pôvodne patrila do vlastníctva mesta a nie fary. V roku 1794 kostol vyhorel. Vežu sa podarilo opraviť, avšak pôvodný jednoloďový kostol bol v roku 1824 zbúraný. Na jeho miesto bolo v rokoch 1825-1829 postavené dnešné jednolodie.

Dnešný kostol je o tretinu menší ako pôvodná stredoveká stavba, z ktorej sa zachovala len veža a vstupný portál. Priestory dnešného presbytéria a lode sú zaklenuté pruskými klenbami, triumfálny oblúk tvorí zdvojený medziklenbový pás. Celý chrám je situovaný do ohradeného priestoru so vstupnou gotickou bránou. Najcennejšou súčasťou chrámu je hlavný oltár Panny Márie z rokov 1493-1494, z ktorého sa zachovala plastika Panny Márie a štyri gotické tabuľové obrazy. Vzácnosťou v kostole je gotická bronzová krstiteľnica z roku 1390 od zvonolejára Jána Weygela zo Spišskej Novej Vsi.

O význame farského kostola svedčí skutočnosť, že kostol mal svoju vlastnú pečať zobrazujúcu Pannu Máriu ožiarenú lúčmi, ktorá má pod nohami mesiac (Assumpta). Vyhotovená bola v roku 1450.

 

2. Farnosť Spišské Podhradie

Počiatky farnosti Spišské Podhradie sa spájajú s počiatkom Spišského prepoštstva, o čom svedčí napríklad aj epitaf vyššieho cirkevného hodnostára alebo biskupa z 13. storočia nachádzajúci sa v podveží farského kostola Narodenia Panny Márie.

Farská budova datuje svoj vznik do druhej tretiny 17. storočia. Barokový objekt bol v roku 1993 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je sídlom rímskokatolíckej farnosti v Spišskom Podhradí.

 

3. Základná škola a meštianske domy (Palešovo námestie)

Základná škola – Palešovo námestie 9

Budova základnej školy postavená v historizujúcom slohu datuje svoj pôvod do 2. polovice 18. storočia, do obdobia vlády Márie Terézie, čoho dôkazom je historický záznam na zachovanej pamätnej doske:

„Za panovania milostivej Márie Terézie,

aby sa mladučké pokolenie

v tejto národnej škole

mohlo vzdelávať vo vedách,

založil ju

Ján Feja, skutarský biskup, spišský kanonik a veľprepošt,

farár prepoštského kostola v SPišskom Podhradí,

a

MESTSKá RADA a obyvatelia Spišského Podhradia“

Chronostichon v nápise uvádza aj rok založenia školy: IIIILIVICLILIIIMVDVV (=1785).

Historický objekt, ktorý je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou, pozostáva z dvoch spojených a prestavaných meštianskych domov. Vo dvore sa zachovalo renesančné krídlo zo 16. storočia z pôvodného priechodového domu s priestormi klenutými valenou klenbou.

 

Dom Františka Hutyru

Prof. Dr. František Hutyra patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov svetového veterinárskeho lekárstva koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Narodil sa v roľníckej rodine Andreja a Zuzany rod. Košíkovej, ktorí v tom čase bývali v kúpeľoch Sivá Brada pri Spišskom Podhradí. Neskôr sa presťahovali do Spišského Podhradia, kde si zakúpili starý historický dom č. 167 na dnešnom Palešovom námestí. Tu František Hutyra vyrastal a strávil svoje detstvo.  V roku 2000 bola na jeho rodičovskom dome odhalená pamätná tabuľa s textom:

„V tomto dome prežil mladosť Univ. prof. MUDr. MVDr. František Hutyra *7. 10. 1860 - +20. 12. 1934 veterinárny lekár, vedec a vysokoškolský pedagóg svetového mena, 32 rokov rektor uhorskej kráľovskej zverolekárskej školy v Budapešt 6. 10. 2000“.

František Hutyra vyštudoval veterinárnu medicínu na univerzite v Budapešti. Bol členom Uhorskej akadémie vied a prednášal na univerzitách patologickú anatómiu, hygienu mäsa a súdne lekárstvo. Zaoberal sa tiež výskumom nákazlivých chorôb domácich zvierat. Zaslúžil sa o modernizáciu veterinárnej správy v Uhorsku, začo bol v roku 1917 povýšený do šľachtického stavu.

 

Dom Štefana Varsányiho

Mäsiar a údenár Štefan Varsányi bol posledný znalec tajomstva výroby labužníckych spišských párkov, známych ako podhradské „viršle“. Táto mäsová pochúťka preslávila Spišské Podhradie nielen doma, ale i v zahraničí. Párky boli včasráno zabalené do zvláštnych debničiek a vďaka prvému rannému vlaku si na nich už napoludnie mohli pochutnávať labužníci v Budapešti.  Výroba tejto špeciality bola Štefanovi Varsányimu uznaná až po takmer dvadsiatich rokoch, čoho sa však už majster nedožil.

Mäsiareň na výrobu Spišských párkov sa nachádzala na dnešnom Palešovom námestí (bývalé Leninovo námestie), keďže mäsiari patrili medzi najbohatších a najváženejších mešťanov a ich domy sa stavali na námestiach a hlavných uliciach. Pavlačový dom pochádzajúci približne spred roka 1800 niesol erb patróna mäsiarov sv. Mateja s toporom v ruke a sv. Lukáša s  býkom. V dome sa nachádzala predajňa mäsa, udiareň, sklady, kuchyňa, hostinec, obytné časti pre Štefana Varsányiho s rodinou a služobníctvo a zázemie za domom.


Galéria Palešovo námestie

  English

1. The Church of the Nativity of the Virgin Mary

The Roman Catholic Church of the Nativity of the Virgin Mary in Spišske Podhradie was built  before the year 1258 and underwent many reconstructions and modifications until it  acquired its current Neoclassical form. A side chapel was added to the original Gothic single - nave church, and church was fortified with a stone wall and square shaped entrance gate.  The tower originally belonged to the city not the rectory. In 1794, the church caught fire. The  tower was successfully repaired, but the original single-nave church was demolished in  1824. In its place, the current single nave church was built between 1825 and 1829. 

The current church is one third smaller than the original medieval structure, of which only  the tower and the entrance portal have been preserved. The spaces of the present-day  presbytery and nave are vaulted with Prussian vaults, and the triumphal arch consists of a  double intermediate rib. The entire church is located within an enclosed area with a Gothic  entrance gate. The most valuable part of the church is the main altar of the Virgin Mary from  1493-1494, of which the sculpture of the Virgin Mary and four Gothic panel paintings have  been preserved. A rarity in the church is a Gothic bronze baptismal font from 1930 made by  bell-founder Jan Weygel from Spišská Nová Ves. 

The significance of the parish church is attested by the fact that the church had its own seal  depicting the Virgin Mary illuminated by rays, with the moon under her feet (Assumption). It  was created in 1450. 

 

2. The parish of Spišské Podhradie

The beginnings of the parish of Spišské Podhradie are associated with the beginnings of the  Spiš Prepositure, as evidenced, for example, by the epitaph of a higher church dignitary or  bishop from 13th century, which can be found in the vestibule of the parish church of the  Nativity of the Virgin Mary. 

The parish building dates back to the second half of the 17th century. This Baroque structure  was declared a national cultural monument in 1993 and serves as the headquarters of the  Roman Catholic parish in Spišské Podhradie. 

 

3. Primary School and burgher houses (Palešovo square)

Primary School- Palešovo square 9

The building of the primary school, built in the historicizing style, dates back to the second  half of the 18th century, during the reign of Maria Theresa. This is evidenced by a historical  record on the preserved commemorative plate:

“UNDER THE REGIN OF THE GRACIOUS MARIA THERESA,

SO THAT THE YOUNG GENERATION

COULD RECEIVE EDUCTAION IN THE SCIENCES

IN THIS NATIONAL SCHOOL

IT WAS FOUNDED BY

JAN FEJA, BISHOP OF SKUTAR, SPIS CANON, AND GRAND PROVOST,

PARISH PRIEST OF THE PROVOSTAL CHURCH IN SPISSKE PODHRADIE,

AND

THE CITY COUNCIL AND RESIDENTS OF SPISSKE PODHRADIE”

The chronogram in the inscription also states the year of the school’s foundation:  IIIILIVICLILIIIMVDVV (=1785)

The historical building, which has been a national cultural monument since 1963, consist of  two connected and renovated burgher houses. In the courtyard, a Renaissance wing from  the 16th century has been preserved, originally part of a passageway house with spaces  vaulted by a barrel vault. 

 

The house of Frantisek Hutyra

Professor Dr. Frantisek Hutyra was among the most prominent representatives of world  veterinary medicine in the late 19th and early 20th centuries. He was born into a farming  family to Andrej and Zuzana (Košiková) who, at that time, resided in the Siva Brada spa near  Spišské Podhradie. Later, they moved to Spišské Podhradie, where they purchased an old  historic house with the number 167 on today’s Palešovo Square. It was in this house that  Frantisek Hutyra grew up and spent his childhood. In this year 2000, a memorial plaque with  éthe following text was unveiled on his parents’ house. 

“In this house, Univ.Prof.MUDr.MVDr.Frantisek Hutyra *7.10.1860- +20.12.1934, a veterinary  doctor, scientist, and internationally renowned university professor, spent his youth. He  served as the rector of the Royal Hungarian Empire Veterinary School in Budapest for 32  years. October 6,2000.” 

Frantisek Hutyra studied veterinary medicine at the University of Budapest. He was a  member of the Hungarian’s Empire Academy of Sciences and lectured on pathological  anatomy, meat hygiene, and forensic medicine at universities. He also conducted research  on infectious diseases in domestic animals. He contributed to the modernization of  veterinary administration in the Hungarian Empire, for which he was ennobled in 1917. 

 

The house of Stefan Varšany

Butcher and smokehouse operator Stefan Varšany was the last expert in the secret  production of exquisite Spiš sausages, known as “podhradske viršle”. This meat delicacy  brought fame to Spišsk Podhradie not only domestically but also abroad. The sausages were  packed in special boxes in the morning and thanks to the first morning train, gourmets in  Budapest could indulge in them by noon. The recognition of Stefan Varšany’s expertise in  producing this speciality came almost twenty years later, but unfortunately, the master did  not live to see it. 

The butchery for the production of Spiš sausages was located in today’s Palešovo Square  (formerly Lenin square), as butchers were among the wealthiest and most respected

citizens, and their houses were built in squares and main streets. The balcony house, dating  back to around 1800, boar the coat of arms of the patron saint of butchers, St. Matthew,  with an axe in hand, and St. Luke with a bull. The house housed a meat shop, smokehouse,  storage rooms, kitchen, inn, residential areas for Stefan Varšany and his family, and servants’  quarters, as well as facilities behind the house.


Galéria Palešovo námestie

  Deutsch

1. Kirche der Geburt der Jungfrau Maria

Die römisch-katholische Kirche der Geburt der Jungfrau Maria in Spišské Podhradie wurde vor 1258 erbaut und erfuhr viele Umbauen, bis sie ihre heutige klassizistische Form erhielt. Später wurde der ursprünglichen gotischen einschiffigen Kirche eine Seitenkapelle hinzugefügt und die Kirche mit einer Steinmauer wurde mit prismatischem Eingangstor befestigt. Der Turm war ursprünglich Eigentum der Stadt und nicht der Gemeinde. Im Jahr 1794 wurde die Kirche niedergebrannt. Der Turm wurde repariert, die ursprüngliche einschiffige Kirche wurde jedoch 1824 abgerissen. An seiner Stelle wurde in den Jahre 1825-1829 das heutige Einzelschiff gebaut.

Die heutige Kirche ist ein Drittel kleiner als der ursprüngliche mittelalterliche Bau, von dem nur noch der Turm und das Eingangsportal erhalten sind. Die Räumlichkeiten des heutigen Presbyteriums und des Kirchenschiffs sind mit preußischen Gewölben überwölbt, der Triumphbogen bildet einen doppelten Gewölbegürtel. Der gesamte Tempel liegt in einem reservierten Bereich mit einem gotischen Eingangstor. Der wertvollste Teil der Kirche ist der Hauptaltar der Jungfrau Maria aus den Jahren 1493-1494, von dem eine Marienskulptur und vier gotische Tafelgemälde erhalten sind. Eine Kostbarkeit in der Kirche ist die gotische Taufkapelle aus Bronze aus dem Jahr 1390 des Glockenbauers Ján Weigel aus Spišská Nová Ves.

Die Bedeutung der Pfarrkirche wird durch die Tatsache belegt, dass die Kirche ein eigenes Siegel hatte, das die von Strahlen bestrahlte Jungfrau Maria mit dem Mond unter ihren Füßen (Assumpta) darstellt. Es wurde im Jahr 1450 hergestellt.

 

2. Pfarrei Spišské Podhradie

Die Anfänge der Gemeinde Spišské Podhradie sind mit den Anfängen der Zipser Propstei verbunden, wovon beispielsweise das Epitaph eines höheren Kirchenbeamten oder Bischofs aus dem 13. Jahrhundert im Kirchenschiff der Pfarrkirche Geburt der Jungfrau Maria zeugt.

Das Pfarrgebäude stammt aus dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts. Das Barockgebäude wurde 1993 zum Nationalkulturdenkmal erklärt und ist Sitz der römisch-katholischen Pfarrei in Spišské Podhradie.

 

3. Die Grundschule und die Bürgerhäuser (Palešovo námestie)

Grundschule - Palešovo námestie 9

Das im historisierenden Stil errichtete Volksschulgebäude datiert seinen Ursprung in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, in die Regierungszeit Maria Theresias, wie die historische Aufzeichnung auf der erhaltenen Gedenktafel bezeugt.

"Während der Regierung der Richterin Maria Theresia

gründete Ján Feja,

damit die junge Generation

in den nationalen Schule in den Schriftstellen unterrichtet werden könnte,

wurde vom

Ján Feja, Bischof von Skutar, Kanoniker von Zps und Erzbischof,

der Pfarrer der Propsteikirche in Spišské Podhradie

und

Stadtrat und Einwohner von Spišské Podhradie."

Chronostichon erwähnt in der Inschrift auch das Gründungsjahr der Schule: IIIILIVICLILIIIMVDVV (=1785).

Das historische Objekt, das seit 1963 ein nationales Kulturdenkmal ist, besteht aus zwei miteinander verbundenen und umgebauten Stadthäusern. Im Hof ist vom ursprünglichen Durchgangshaus ein Renaissanceflügel aus dem 16. Jahrhundert mit gewölbten Räumen erhalten.

 

Das Haus von František Hutyra

Prof. Dr. František Hutyra gehörte zu den bedeutendsten Vertretern der weltweiten Veterinärmedizin im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Er wurde in der Bauernfamilie Andrej und Zuzana geb. Košíková geboren, die damals im Kurort Sivá Brada in der Nähe von Spišské Podhradie lebte. Später zogen sie nach Spišské Podhradie um, wo sie ein altes historischen Haus Nr.  167 auf dem heutigen Palešovo námestie kauften. František Hutyra ist hier aufgewachsen und hat seine Kindheit verbracht.  Im Jahr 2000 wurde am Haus seiner Eltern eine Gedenktafel mit dem Text enthüllt.

„In diesem Haus verbrachte seine Jugend Univ. prof. MUDr. MVDr. František Hutyra *7. 10. 1860 - +20. 12. 1934 veterinárny lekár, vedec a vysokoškolský pedagóg svetového mena, 32 rokov rektor uhorskej kráľovskej zverolekárskej školy v Budapešteltbekannter Tierarzt, Wissenschaftler und Hochschullehrer, 32 Jahre lang Rektor der Ungarischen Königlichen VVeterinärschule in Budapest 6. 10. 2000“.

František Hutyra studierte Veterinärmedizin an der Universität Budapest. Er war Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und lehrte an Universitäten über pathologische Anatomie, Fleischhygiene und Gerichtsmedizin. Er beschäftigte sich auch mit der Erforschung von Infektionskrankheiten bei Haustieren. Er trug zur Modernisierung der Veterinärverwaltung in Ungarn bei, wofür er 1917 in den Adelsstand erhoben wurde.

 

Das Haus von Štefan Varsányi

Der Metzger und Rächermann Štefan Varsányi war der letzte Kenner des Geheimnisses der Herstellung von Gourmet-Zipser-Würstchen, bekannt als „Podhradské viršle“. Diese Fleischspezialität hat Spišské Podhradie nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland berühmt gemacht. Die Würste wurde frühmorgens in spezielle Kartons verpackt und dank des ersten Morgenzuges konnten Feinschmecker sie mittags in Budapest genießen.  Štefan Varsányi wurde für die Herstellung dieser Spezialität erst nach fast zwanzig Jahren anerkannt, der Meister erlebte sie jedoch nicht mehr.

Die Metzgerei zur Herstellung der Zipser Würstchen befand sich auf dem heutigen Palešplatz (ehemaliger Lenin-Platz), da die Metzger zu den reichsten und angesehensten Bürgern zählten und ihre Häuser auf Plätzen und Hauptstraßen errichtet wurden. Der Offene Gang im Haus aus der Zeit um 1800 trug das Wappen des Schutzpatrons der Metzger, des Hl.  Matthäus mit einer Axt in der Hand und des Hl.  Lukas mit dem Stier. Das Haus beherbergte eine Fleischerei, eine Räucherei, Lagerhäuser, eine Küche, ein Gasthaus, Wohnräume für Štefan Varsányi und seine Familie und Bedienstete sowie das Gelände.

Galéria Palešovo námestie

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum