Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mestské kutúrne stredisko Spišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie
Mestské kultúrne strediskoSpišské Podhradie

Objavte

rozšírené vyhľadávanie

Spišská Kapitula a Spišský Jeruzalem

 

EnglishDeutscheFotky Spišská Kapitula


1. Spišská Kapitula

Starobylé cirkevné mestečko, ktoré sa rozprestiera na Vrchu sv. Martina píše svoju históriu už od prelomu 11. a 12. storočia. Najstaršou zachovanou písomnou zmienkou je listina uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209. Spišská Kapitula je pôvodným sídlom spišských prepoštov, ktorí stáli na čele komunity vyšších duchovných, ktorá sa nazývala kapitula kanonikov. Práve ona dala lokalite dnešný názov. Spišskí prepošti spadali pod jurisdikciu Ostrihomského arcibiskupa a samostatne spravovali historickú Spišskú župu. V roku 1776 pápež Pius VI. a panovníčka Mária Terézia zriadili Spišské biskupstvo, ktorého sídlom zostala Spišská Kapitula. Jurisdikcia spišských biskupov sa však vzťahovala nielen na Spiš, ale aj na historické stolice Liptov a Orava. Tento stav trvá dodnes.

Spišská Kapitula bola v 13. storočí ustanovená za „locus credibilis“, tzv. hodnoverné miesto. Išlo o stredoveké notárstvo, kde sa potvrdzovali a uschovávali doklady a listiny svetského charakteru z viacerých okolitých žúp (Spiš, Šariš, Zemplín, Abov, Gemer, Liptov, Orava).

Spišská Kapitula bola nielen duchovným a správnym centrom, ale aj sídlom vzdelanosti a kultúry. Už od stredoveku sa tu vychovávali klerici i laickí vzdelanci. Od roku 1648 tu pôsobilo jezuitské gymnázium, ktoré bolo v roku 1672 prenesené do Levoče a dalo základ dnešným levočským gymnáziám. Od roku 1815 (s prestávkou počas totality 1950 – 1989) tu pôsobí kňazský seminár. V roku 1819 tu bol založený prvý učiteľský ústav v Uhorsku, teda škola, ktorá vychovávala učiteľov pre základné (ľudové) školy.

Až do roku 1948 bola Spišská Kapitula samostatnou obcou, dnes je ulicou Spišského Podhradia. V priebehu dejín prešla mnohými stavebnými vývojovými fázami. Jednotliví jej obyvatelia – spišskí prepošti, kanonici a od roku 1776 biskupi – sa na nej podpísali vlastnými stavebnými a kultúrnymi prínosmi, čím zušľachťovali jej výzor. Vrchol stredovekého stavebného vývoja zažila Spišská Kapitula v 13. až 15. storočí.

Srdcom Spišskej Kapituly je neskororománska Katedrála sv. Martina z 13. storočia. V jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza biskupská rezidencia, ktorej dnešný vzhľad je výsledkom barokových úprav pôvodnej stredovekej prepoštskej rezidencie. Východne od nej je umiestnená hodinová veža, ktorá predstavuje hlavný vstup do Biskupskej záhrady. Uličku Spišskej Kapituly tvorí desať domov kanonikov zo 14. až 18. storočia, budova Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka – pôvodná jezuitská rezidencia – a funkcionalistická budova bývalého Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.

Celý komplex stavieb bol v roku 1665 obohnaný hradbami s troma hlavnými vstupnými bránami. Vzhľadom na svoju ojedinelosť a unikátnosť bola Spišská Kapitula v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu a od roku 1993 je spolu so Spišským Podhradím, Spišským hradom a Kostolom Svätého Ducha v Žehre zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.


 

2. Katedrála sv. Martina

Pôvodne neskororománsky trojloďový chrám s pôdorysom v tvare nepravidelného gréckeho kríža vznikol v 20. rokoch 13. storočia. Kostol zasvätený sv. Martinovi z Tours, biskupovi bol v 14. storočí rozšírený o dvojicu kaplniek a o gotickú sakristiu. Veľkolepá neskorogotická prestavba chrámu sa odohrala v rokoch 1462 – 1478. Významnou stavebnou úpravou bola prístavba Kaplnky Zápoľskovcov v rokoch 1488 – 1493. V druhej polovici 18. storočia prebehli rôzne drobné barokové úpravy, ktoré sa prejavili hlavne v prestavbe krýpt a organovej empory. Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule je národnou kultúrnou pamiatkou.

Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou chrámu je románska plastika Bieleho leva – Leo albus, ktorý je jedinou zachovanou románskou plastikou tohto druhu na Slovensku. Na severnej, ešte pôvodnej románskej stene kostola sa nachádza najstaršia datovaná nástenná maľba na Spiši z roku 1317. Zobrazuje pre Spiš veľmi dôležitý politický akt, symbolické korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa. Oltárne vybavenie chrámu vznikalo v období gotickej prestavby, kedy potreba väčšieho počtu oltárov podnietila vznik samostatnej kapitulskej maliarskej školy. Hlavný oltár zasvätený sv. Martinovi biskupovi, oltáre Troch kráľov, sv. Michala Archanjela, Smrti Panny Márie a oltár Korunovania Panny Márie pochádzajú z druhej polovice 15. storočia.


 

3. Biskupská záhrada

Neoddeliteľnou súčasťou Spišskej Kapituly je parkovo upravená záhrada z roku 1741, ktorá sa nachádza v severnej časti uličnej zástavby Spišskej Kapituly, v priestore medzi kanonickými domami a biskupskou rezidenciou. Pozemok, na ktorom sa Biskupská záhrada rozprestiera, tvoril až do konca 17. storočia súčasť hospodárskeho zázemia prepoštskej rezidencie – bola tu sedliacka usadlosť s hospodárskym dvorom, stajňami, stodolami a úžitkovou záhradou.

Spišský prepošt František Barkóczy dal neskôr tomuto priestranstvu podobu parku a oddelil ho múrom s hlavným vstupom cez Hodinovú vežu. Na protiľahlom konci parku upravil pôvodnú hradobnú baštu na altánok so severným vstupom z exteriéru Spišskej Kapituly.

Park – biskupská záhrada počas svojej histórie plnila okrasnú funkciu, zvýraznenú terasovitými úpravami terénu a záhonovou výsadbou. Jeho súčasťou bol ovocný sad. Dnešný vzhľad parku predstavuje moderné architektonické riešenie záhrady, pričom sú zvýraznené všetky vzácne zachované historické architektonické súčasti, ku ktorým patria hradby, altánok, hodinová veža a parciálne zachovaná drobná záhradná architektúra.

Biskupská záhrada je miestom oddychu, meditácie a modlitby a ponecháva možnosť naplno si vychutnať ticho a pokoj.


 

4. Spišský Jeruzalem

Unikátna modelová sakrálna krajina – kalvária, ktorá je štruktúrou podobná skutočnému Jeruzalemu – sa nachádza západne od Spišskej Kapituly, v lokalite Pažica a Sivá Brada. Kalvária je špecifická svojou koncepciou, osadením v krajine, i použitými architektonickými prvkami. Pozostáva z viacerých sakrálnych stavieb spätých s poslednými okamihmi života Ježiša Krista, ktoré vybudoval spišský prepošt Juraj Bársony medzi rokmi 1666 a 1675.

Hlavnými súčasťami kalvárie sú Katedrála sv. Martina (Večeradlo), Kaplnka sv. Rozálie (Herodesov palác), Kaplnka sv. Františka Xaverského (pevnosť Antónia – sídlo Piláta Pontského) a Kaplnka sv. Kríža (Golgota a Boží hrob).

Kaplnky na Pažici sú od seba vzdialené tak, ako sú vzdialené miesta posledných dní Kristovho života v skutočnom Jeruzaleme, takmer v mierke 1:1. Polohopis je v prípade Spišského Jeruzalema aktuálny, ak pootočíme mapu stredovekého Jeruzalema o 90° proti smeru hodinových ručičiek a porovnáme s mapou reálneho Jeruzalema.

Obvod jadra kalvárie, travertínovej plošiny Pažica, navyše obkolesuje sedem drobných kaplniek symbolizujúcich hradby Jeruzalema. Kalváriu dopĺňa dnes už neexistujúca Getsmanská záhrada, ktorá bola situovaná juhovýchodne od obce Jablonov, za Vavrincovým potokom.

Symbolické miesta Spišského Jeruzalema v Spišskej Kapitule, na Pažici a Sivej Brade sa nachádzajú v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kalvária sa rozkladá na území Spišskpodhradských travertínov a je chránená 2. a 4. stupňom ochrany prírody. Lokalita je zapísaná aj v zozname chránených území európskeho významu NATURA 2000.


Galéria Spišská Kapitula

 English

 1. Spiš Kapitula

The ancient church town, which extends on the Hill of St.Martin, has been writing its history since the turn of the 11th and 12th centuries. The oldest preserved written mention is a charter from Hungarian Empire King Andrew ll in 1209. Spiš Kapitula is the original seat of the Spiš provosts, who led the community of higher clergy known as the chapter of canons. It was precisely this chapter that gave the site its present name. The Spiš provosts fell under the jurisdiction of the Archibishop of Esztergom and independently administered the historical Spiš County. In 1776, Pope Pius VI and Empress Maria Theresa established the Spiš Bishopric, with the seat remaining in Spiš Kapitula. However, the jurisdiction of the Spiš bishops extended not only to Spiš but also to the historical seats of Liptov and Orava. The situation continues to this day.

In the 13th century, Spišská Kapitula was established as a “locus credibilis” a so-called trustworthy place. It was a medieval notary office where secular documents and charters from several surrounding counties (Spis, Saris, Zemplín, Abov, Germer, Liptov, Orava) were confirmed and stored.

Spišská Kapitula was not only a spiritual and administrative centre but also a hub of education and culture. Since the Middle Ages, both clerics and lay scholars have been educated here. From 1648, there was a Jesuit grammar school which was transferred to Levoča in 1672 and laid the foundation for the present-day grammar schools in Levoča. Since 1815 (with a break during the totalitarian period from 1950 to 1989), a priest seminary has been operating here. In 1819, the first teacher training institute in the Hungarian Empire was founded here, a school that trained teachers for primary schools.

Until 1948, Spišská Kapitula was an independent village, and today it is a street in Spišské Podhradie. Throughout history, it went through many phases of architectural development. Its individual inhabitants- Spiš provosts, canons, and bishops since 1776- left their own architectural and cultural contributions, thereby enhancing its appearance. The peak of medieval construction development was experienced by Spišská Kapitula in the 13th to 15th centuries.

At the heart of Spišská Kapitula, is the Late Romaneque Cathedral of St. Martin from the 13th century. In its immediate vicinity is the bishop’s residence, whose current appearance is the result of Baroque modifications to the original medieval provost’s residence. To the east of it stands the clock tower, which serves as the main entrance to the Bishop’s garden. The street of the Spiš Kapitula consists of ten houses of canons dating from the 14th to the 18th century, the building of the Priest Seminary of Bishop Jan Vojtaššák- originally the Jesuit residence- and the functionalist building of the former Teachers’ Institute in the Spiš Kapitula.

The entire complex of buildings was surrounded by walls with three main entrance gates in 1665. Due to its uniqueness and exceptional value, the Spiš Kapitula was declared a municipal monument reserve in 1950, and since 1993, together with Spišské Podhradie, Spiš Castle, and the Church of the Holy Spirit in Zehra, it has been inscribed on the UNESCO World Heritage List.


 

2. St.Martin’s Cathedral

Originally, the late Romanesque three-nave church with a floor plan in the shape of an irregular Greek cross was built in the 20th decade of the 13th century. The church is dedicated to St. Martin of Tours, the bishop, and in the 14th century, it was expanded with a pair of chapels and a Gothic sacristy. The grand late Gothic reconstruction of the church took place between 1462 and 1478. A significant architectural modification was the addition of the Zapolskovci Chapel between 1488 and 1493. In the second half of the 18th century, various minor Baroque modifications were carried out, mainly involving the reconstruction of the crypts and the organ gallery. The Cathedral of St. Martin in Spišská Kapitula is a national cultural monument.

The oldest and most valuable monument of the church is the Romanesque sculpture of the White Lion- Leo Albus, which is the only preserved Romanesque sculpture of its kind in Slovakia. On the northern wall of the church, which is still original Romanesque, there is the oldest dated wall painting in Spis from 1317. It depicts a very important political act for Spis, the symbolic coronation of Charles Robert of Anjou as the Hungarian Empire king. The furnishings of the altar in the church were created during Gothic reconstruction period when the need for a greater number of altars led to the emergence of a separate school of arts. The main altar dedicated to Saint Martin Bishop, the altars of the Three Kings, Saint Michael the Archanangel, the Death of the Virgin Mary, and the Coronation of the Virgin Mary altar date back the second half of the 15th century.


 

3. Bishops’ Garden

An integral part of the Spiš Kapitula is the landscaped garden dating back to 1741, located in the northern part of the street layout of the Spiš Kapitula, between the canonical houses and the bishop’s residence. Then land on which the Bishops’ Garden extends was, until the end of the 17th century, part of the economic hinterland of the provost’s residence- there was a peasant settlement with a farmyard, stables, barns, and a utility garden.

Spiš provost Frantisek Barkoczy later transformed this space into a park and separated it with a wall, the main entrance through the Clock Tower. At the opposite end of the park, he converted the original fortress bastion into a pavilion with a northern entrance from the exterior of Spiš Kapitula.

The Park- Episcopal Garden, has served as an ornamental function throughout its history, highlighted by terraced terrain and flowerbed plantings. It included and orchard as well. The present appearance of the park represents a modern architectural solution for a garden, while highlighting all the rare preserved historical architectural elements, including walls, a gazebo, a clock tower, and partially preserved small garden architecture.

The Bishops’ Garden is a place for relaxation, meditation, and prayer, allowing the opportunity to fully enjoy silence and peace.


 

4. Spiš Jerusalem

The unique model sacred landscape- calvary, which has a structure similar to the real Jerusalem, is located west of Spiš Kapitula in the Pažica and Sivá Brada area. The calvary is distinctive in its concept, placement in the landscape, and the architectural elements used. It consists of several sacred buildings associated with the final moments of Jesus Christ’s life, built by the provost of Spiš, Juraj Barsony, between 1666 and 1675.

The main components of the calvary are the Cathedral of St. Martin (dinner table), the Chapel of St. Rosalie (Herod’s Palace), the Chapel of St. Francis Xavier (Fortress Antonia- Pilate’s residence), and the Chapel of the Holy Cross (Golgotha and the Tomb of God).

The chapels in Pažica are spaced apart in a way that corresponds to the distances between the sites of the last days of Christ’s life in the actual Jerusalem, almost in a 1:1 scale. In terms of geography, the layout of the Spiš Jerusalem is accurate if we rotate the map of medieval Jerusalem 90 degrees counterclockwise and compare it to a map of the real Jerusalem.

The core area of the Calvary, the travertine platform of Pažica, is additionally surrounded by seven small chapels symbolizing the walls of Jerusalem. The Calvary is the complemented by the now non-existent Gethsemane Garden, which was located southeast of the village off Jablonov, beyond the Vavrincovy stream.

The symbolic sites of Spis Jerusalem in Spišská Kapitula, on Pažica, and Sivá Brada are located in the UNESCO World Heritage site. The Calvary is situated in the area of Spišske Podhradie travertines and is protected at the 2nd and 4th levels of nature conservation. The site is also listed in the inventory of protected areas of European significance, NATURA 2000.


Galéria Spišská Kapitula

   Deutsch          

1. Spišská Kapitula

Eine alte Kirchenstadt, die sich auf dem Hügel von Hl. Martin schreibt ihre Geschichte seit der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Die älteste erhaltene schriftliche Erwähnung ist die Urkunde des ungarischen Königs Ondrej II. aus dem Jahr 1209. Die Zipser Kapitel ist die ursprüngliche Residenz der Zipser Pröpste, die der Gemeinschaft der höheren Geistlichen vorstanden, die als Domherrenkapitel bezeichnet wurde. Sie war es, die dem Ort seinen heutigen Namen gab. Zipser Pröpste unterstanden der Jurisdiktion des Erzbischofs von Ostrihom und verwalteten den historischen Zipser Kreis selbständig. Im Jahr 1776 ernannte Papst Pius VI. und Königin Maria Theresia gründeten das Zipser Bistum, dessen Sitz weiterhin das Zipser Kapitel blieb. Die Zuständigkeit der Zipser Bischöfe erstreckte sich jedoch nicht nur auf Zips, sondern auch auf die historischen Bistümer Liptov und Orava. Diese Situation hält bis heute an.

Zipser Kapitel wurde im 13. Jahrhundert als sogenannter "locus credibilis", sog. plausibler Ort gegründet. Es handelte sich um ein mittelalterliches Notariat, in dem Urkunden und Listen weltlicher Natur aus mehreren umliegenden Landkreisen (Spiš, Šariš, Zemplín, Abov, Gemer, Liptov, Orava) bestätigt und aufbewahrt wurden.

Zipser Kapitel war nicht nur ein spirituelles und administratives Zentrum, sondern auch ein Sitz der Bildung und Kultur. Seit dem Mittelalter wurden hier Theologen und Laiengelehrte ausgebildet. Ab 1648 war hier ein Jesuitengymnasium in Betrieb, das 1672 nach Levoča verlegt wurde und den Grundstein für die heutigen Gymnasien in Levoča legte. Seit 1815 (mit einer Pause während der Totalität 1950-1989) ist hier ein Priesterseminar tätig. Im Jahr 1819 wurde hier das erste Lehrerinstitut Ungarns gegründet, d. h. eine Schule, die Lehrer für Grundschule (Volksschulen) ausgebildet hat.

Bis 1948 war Zipser Kapitel eine eigenständige Gemeinde, heute ist es die Straße von Spišské Podhradie. Im Laufe der Geschichte wurde durch viele bauliche Entwicklungsphasen durchgelaufen. Seine einzelnen Bewohner - Zipser Pröpste, Domherren und seit 1776 Bischöfe - haben mit ihren baulichen und kulturellen Beiträgen ihre Spuren hinterlassen und so ihr Erscheinungsbild verfeinert. Den Höhepunkt der mittelalterlichen Bauentwicklung erlebte Zipser Kapitel vom 13. bis 15. Jahrhundert.

Das Herzstück von Zipser Kapitel ist die spätromanische Kathedrale Hl. Martin aus dem 13. Jahrhundert. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Bischofsresidenz, deren heutiges Aussehen das Ergebnis der barocken Umgestaltung der ursprünglichen mittelalterlichen Propsteiresidenz ist. Östlich davon befindet sich der Uhrturm, der den Haupteingang zum Bischofsgarten darstellt. Die Gasse von Zipser Kapitel besteht aus zehn Kanoniker Häusern aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, dem Gebäude des Priesterseminars von Bischof Ján Vojtaššák - der ursprünglichen Jesuitenresidenz - und dem funktionalistischen Gebäude des ehemaligen Lehrerinstituts in Zipser Kapitel.

Im Jahr 1665 wurde der gesamte Gebäudekomplex von Mauern mit drei Haupteingangstoren umgeben. Aufgrund seiner Seltenheit und Einzigartigkeit wurde Zipser Kapitel im Jahr 1950 zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt und seit 1993 gehört es zusammen mit der Stadt Spišské Podhradie, Zipser Burg und der Kirche des Heiligen Geistes in Žehra zum UNESCO-Weltkulturerbe. 


 

2. Kathedrale des Hl. Martin

Ursprünglich handelte es sich um einen spätromanischen dreischiffigen Tempel mit einem Grundriss in Form eines unregelmäßigen griechischen Kreuzes. Es wurde in den 20er Jahren des 13. Jahrhunderts erbaut. Kirche, geweiht dem Hl. Martin von Tours, dem Bischof, wurde im 14. Jahrhundert um zwei Kapellen und eine gotische Sakristei erweitert. Der prächtige spätgotische Umbau des Tempels erfolgte in den Jahren 1462-1478. Eine wichtige Bauveränderung war die Erweiterung der Kapelle Zápoľský in den Jahren 1488 - 1493. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es zu verschiedenen kleinen barocken Umbauten, die sich vor allem in der Rekonstruktion der Krypten und des Orgellagers äußerten. Kathedrale des Hl. Martin in Zipser Kapitel ist ein nationales Kulturdenkmal.

Das älteste und seltenste Denkmal des Tempels ist die romanische Skulptur des Weißen Löwen - Leo albus, die einzige erhaltene romanische Skulptur dieser Art in der Slowakei. An der nördlichen noch originalen romanischen Wand der Kirche befindet sich die älteste datierte Wandmalerei in Zips aus dem Jahr 1317. Es stellt einen sehr wichtigen politischen Akt für Zips dar, die symbolische Krönunbg von Karl Robert von Anjou zum ungarischen König. Die Altarausstattung des Tempels entstand in der Zeit des gotischen Wiederaufbaus, als der Bedarf an einer größeren Anzahl von Altären die Gründung einer eigenen Kapitelschule für Malerei veranlasste. Der Hauptalter ist dem Hl. Martin Bischop, Altar der Dreikönige, des Hl.  Erzengel Michael, der Marientod und der Krönungsalter stammen aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.


 

3. Bischofsgarten

Ein untrennbarer Bestandteil der Zipser Kapitel ist der parkähnliche Garten aus dem Jahr 1741, der sich im nördlichen Teil der Straßenbebauung, der Zipser Kapitel, im Raum zwischen den Domherrenhäsusern. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gehörte das Gelände, auf dem sich der Bischofsgarten befand, zum Wirtschaftsgelde der Propstei - Residenz es gab einen Bauernhof mit Wirtschaft, Ställen, Scheunen und einem Wirtschaftsgarten.

Zipser Propst František Barkóczy gab diesem Gebiet später die Form eines Parks und trennte es durch eine Mauer mit dem Haupteingang durch den Uhrturm. Am gegenüberliegenden Ende des Parks baute er die ursprüngliche Burgbastei in einen Pavillon mit nördlichem Eingang von der Außenseite der Zipser Kapitel um.

Park – der bischöfliche Garten erfüllte im Laufe seiner Geschichte eine Zierfunktion, die durch terrassenförmige Landschaftsgestaltung und Blumenbeet Bepflanzung hervorgehoben wurde. Ein Obstgarten gehörte dazu. Das heutige Erscheinungsbild des Parks stellt eine moderne architektonische Lösung des Gartens dar, wobei alle seltenen erhaltenen historischen architektonischen Komponenten hervorgehoben werden, darunter Mauern, Pavillon, Uhrturm und teilweise erhaltene kleine Gartenarchitektur.

Der Garten des Bischofs ist ein Ort der Ruhe, Meditation und des Gebets und bietet die Möglichkeit, die Stille und den Frieden in vollen Zügen zu genießen.


 

4. Spišský Jeruzalem

Die einzigartige Modell­ Sakrallandschaft-der Kalvarienberg, der in seiner Struktur dem echten Jerusalem ähnelt - befindet sich westlich der Zipser Kapitel, in den Ortschaften Pažica und Sivá Brada. Kalvária ist spezifisch in Bezug auf sein Konzept, seine Einbettung in die Landschaft und die verwendeten architektonischen Elemente. Es besteht aus mehreren Sakralgebäuden, die mit den letzten Momenten des Lebens Jesu Christi verbunden sind und zwischen 1666 und 1675 vom Zipser Propst Juraj Bársony erbaut wurden.

Die Hauptteile von Golgatha sind die Kathedrale Hl. Martin (Abendessen), Kapelle der Hl.  Rosalie (Herodes Palast), Kapelle des Hl.  František Xaverský (Festung António - Sitz von Pontius Pilatus) und die Kapelle des Hl. Kreuzes (Golgatha und Gottesgrab).

Die Kapellen auf Pažica sind so weit voneinander entfernt wie die Orte der letzten Tage des Lebens Christi im echten Jerusalem, fast im Maßstab 1:1. Der Grundriss ist im Falle des Spišský Jerusalems aktuell, wenn wir die Karte des mittelalterlichen Jerusalems um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und sie mit der Karte des echten Jerusalems vergleichen.

Der Umfang des Kerns von Golgatha, das Travertin Plateau von Pažica, gibt auch sieben kleine Kapellen um, die die Mauern Jerusalems symbolisieren. Ergänzt wird der Kalvarienberg durch den heute nicht mehr existierenden Garten Gethsemane, der südöstlich des Dorfes Jablonov hinter dem Bach Vavrinec lag.

Die symbolträchtigen Orte des Spišský Jerusalems in Zipser Kapitel, in Pažica und Sivá Brada befinden sich im UNESCO-Weltkulturerbe. Kalvaria liegt auf dem Gebiet der Stadt Spišské Podhradie und ihrer Travertine und ist durch den 2.  und 4. Naturschutzgrad geschützt. Das Gebiet ist auch in der NATUR 2000-Liste der Schutzgebiete von europäischer Bedeutung aufgeführt.

Galéria Spišská Kapitula

hore

Mestské kultúrne stredisko

Turistické informačné centrum